Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Centrum Edukacji Muzycznej K-Kwarta moich danych osobowych zawartych w umowie artystycznego wykonania i wykorzystania artystycznego wykonania

Oświadczam, że zostałam/ – em poinformawana/ – y, o przysługujacym mi prawie dostępu do:

 • swoich danych osobowych oraz do żadania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio do CEM K-Kwarta.
 • Wniesienia skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstaiwe zgody jej wycofaniem.

Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w materiałach audio wizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach (materiały), wykonanych w trakcie umowy. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki I metody przez CEM K-Kwarta na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych na potrzeby promocji obecnej i kolejnych edycji Festiwalu.

INFORMACJA
(podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Informuję Panią/Pana, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie CEM K-Kwarta
  To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z celem ich podania i przepisami prawa. Dane zawarte w umowie przetwarzamy na podstawie (art.6 ust. 1 lit a RODO) za Pani/Pana zgodą w zakresie:
 • wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np:
  wystawanie i przechowywanie dokumentów księgowych,
 • do celów organizacyjnych Festiwalu (np. imienne listy uczestników, dane do ew. Ubezpieczenia itp, dane niezbędne do przekazania nagród finansowych i rzeczowych, dane do celów promocyjnych Festiwalu w danym roku i latach kolejnych, dane do celów archiwalnych Festiwalu.

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

Państwa dane przekazujemy:

 • Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kędzierzynie- Koźlu al.Jana Pawła II 27, który jest partnerem współorganizującym Festiwal, tylko w zakresie niezbędnym do organizacji Festiwalu
 • innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność noclegową, hotelarską (w przypadku przekazywania list imiennych uczestników Festiwalu),
 • Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Przysługujące Pani/Panu uprawnienia.

Może Pani/Pan złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 • sprostowanie (poprawianie) danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie Internetowym,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji) na danych lub nieusuwania danych stosownie do złożonego wniosku),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
 • przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek do CEM K-Kwarta. Aby mieć pewność, że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Pani/Pan uwierzytelnić.

1. Prawo do sprzeciwu
Niezależnie od praw wymieniowych wyżej mogą Pańśtwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takie sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 • Ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
 • lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

3. Zgoda
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

4. Skarga
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Pańśtwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

5. Kontakt

Stowarzyszenie Centrum Edukacji K-Kwarta
ul.Grzybowa 34 b
47-206 Kędzierzyn-Koźle
KRS 0000707597

prezes Justyna Sikora
tel. 608 065 213
mail: justyna.sikora@k-kwarta.pl